Valná hromada OFS Trutnov 2021 - odložení prvního termínu (vloženo: 10.12.2020 13:59)

Aktualizace 8.1.2021

 VV OFS Trutnov svolává Valnou hromadu OFS Trutnov

Datum konání VH: pátek 15. ledna 2021 od 17:00 hodin (od 16:30 prezence) – v případech nemožnosti

konání VH z důvodů opatření Vlády ČR jsou dalšími náhradními termíny:

-        pátek 29. ledna 2021 od 17:00 hodin

-        pátek 12. února 2021 od 17:00 hodin

(Stanovy OFS Trutnov, Článek 14, Svolávání Valné hromady:

Řádnou Valnou hromadu svolává Výkonný výbor jedenkrát za dva roky, a to tak, aby se konala v období

mezi 1.1. a 15.2. kalendářního roku) – doplněno dne 29.12.2020, odložení prvního termínu VH - aktualizováno 8.1.2021 

Místo konání VH: salonek Hotel Patria, Náchodská 358, Trutnov (bývalý Hotel Horník, u hřiště MFK Trutnov)

1. Volba předsedy VV OFS Trutnov

Dle čl. 16 a čl. 17 Stanov OFS Trutnov bude provedena volba předsedy VV OFS Trutnov

2. Volba členů VV OFS Trutnov

Dle čl. 16 a čl. 17 Stanov OFS Trutnov bude provedena volba 6 členů VV OFS Trutnov

3. Volba členů revizní komise OFS Trutnov

Dle čl. 16 a čl. 18 Stanov OFS Trutnov bude provedena volba 3 členů RK OFS Trutnov

4. Ú Č A S T N Í C I Valné hromady OFS

Na Volební Valnou hromadu vysílají po 1 delegátovi s hlasem rozhodujícím všechny fotbalové kluby, které jsou členy Svazu dle Stanov OFS čl.8 a čl.15/1. Každý delegát s hlasem rozhodujícím má na valné hromadě 1 hlas. Delegát na VH musí být členem Asociace.

Dále se VH účastní členové VV (hlas poradní), řádně registrovaní kandidáti, členové odborných komisí, sčitatelé a pozvaní hosté.

5. KANDIDATURA – PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ

(viz. Stanovy a Volební řád VH OFS v celém svém znění)

Kandidatury na všechny volené funkce VV OFS se předkládají pouze písemně, a to poštou doporučeným dopisem či osobním doručením na sídlo OFS Trutnov.

Návrhy musí obsahovat vždy všechny náležitosti nutné k registraci kandidatury.

Nejpozdější datum podání kandidatury je 1 týden před konáním Valné hromady OFS. Registrace kandidátů se řídí čl. 3 Volebního řádu VH OFS v celém svém znění (všechny podané kandidátky při zrušení VH platí na další nejbližší VH)

Program Valné hromady OFS

1. Zahájení, seznámení s programem, volba předsedajícího VH

2. Schválení jednacího a volebního řádu Valné hromady, volba sčitatelů,

volební, mandátové a návrhové komise (předsedající VH)

3. Schválení programu VH

4. Zpráva předsedy VV OFS

5. Zpráva předsedy Revizní komise OFS

6. Vystoupení hostů

7. Zpráva mandátové komise – předseda mandátové komise

8. Vystoupení předsedy volební komise

9. Vystoupení kandidátů na funkci předsedy OFS Trutnov (pokud o to požádají)

10. Provedení volebního aktu volby předsedy OFS Trutnov – Volební komise

11. Přestávka (sčítání hlasů volby předsedy VV)

12. Vystoupení kandidátů na funkci člena VV OFS Trutnov (pokud o to požádají)

13. Vystoupení kandidátů na funkci člena RK OFS Trutnov (pokud o to požádají)

14. Provedení volebního aktu volby členů VV OFS Trutnov a RK OFS Trutnov – Volební

komise

15. Přestávka (sčítání hlasů volby do VV a RK)

16. Diskuse

17. Návrh na usnesení Valné hromady OFS – předseda návrhové komise

18. Závěr

7. MATERIÁLY pro delegáty Valné hromady OFS

a) volební mandáty pro kluby budou zaslány nejpozději do 10.ledna 2021 na jednotlivé účastníky VH (každý volební mandát musí být potvrzen vysílající složkou –  podpis + razítko – jinak je neplatný).

b) ostatní materiály obdrží účastníci VH před zahájením – výdej materiálů a prezence bude zahájena v den konání Valné hromady od 16:30 hodin.

 

Za VV OFS Trutnov

Marek Pilný, v.r.

předseda VV OFS Trutnov

10.12.2020

více na Úřední desce FAČR https://souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/303#uredni-deska