Propozice ČP2020 (vloženo: 21.5.2020 10:41)

Propozice a důvodová zpráva

Vážení,

zvěřejňujeme rozlosování Červnového poháru 2020 a propozice (Rozpis).

Děkuji všem za spolupráci a přihlášení, pokoušel jsem se zapracovat

drtivou většinu vašich požadavků a pokusil se najít nějaké smysluplné

formáty. Tím je např. rozdělení do skupin 5 + 5 + 5 +7, protože v

prvních třech skupinách jsou zařazena družstva, z nichž některá měla

požadavky na „nehraní“ v určitém termínu (předjednané akce, svatby apod.)

a bylo jim tedy potřeba najít odpovídající volno.

V níže také jakýsi Rozpis soutěží, dle kterého by se měla soutěž řídit.

Vybírám zásadní věci:

 • všichni hráči musejí být řádně registrováni a musejí být členy FAČR se

zaplaceným členským příspěvkem

 • zápis o utkání se vyplňuje v informačním systému IS FOTBAL, tzn. normální

režim (vedoucí družstva, hlavní pořadatel atd.)

 • V ČP2020 smí vždy za jeden klub v jednom utkání nastoupit 2 hráči z jiného

klubu (s povolením mateřského klubu, povolení bude mít klub k dispozici.

Rozhodčímu se povolení nepředkládá). Tito hráči budou nahlášeni před utkáním

rozhodčímu a ten je uvede ještě před utkáním do zprávy rozhodčího (např. “za

družstvo Rtyně nastupuje hráč Karel Samek, ID 8512022565“).

Hráč, který nastoupí za jiný, než mateřský klub, nesmí dál již nastoupit v 

jiném dalším družstvu ČP2020 (třetí klub).

 • v utkáních ČP2020 je neomezený počet střídání, již vystřídaný hráč se smí
 • znovu zapojit do hry. Střídání se provádí v přerušené hře
 • výsledky se nehlásí
 • odměna R 500,-Kč, AR 250,-Kč, cestovné 5,-Kč/km – vše se vyplácí v hotovosti

po utkání, vyplácí domácí klub

 • OFS Trutnov uhradí klubům minimálně 50% nákladů na odměny rozhodčích

(cestovné dle pozdějšího vyhodnocení nákladnosti)

 • po skončení ČP2020 nejpozději do 31.8.2020 vyzve OFS pořádající kluby k 

vystavení faktur za rozhodčí

 • Tatran Hostinné a FK Poříčí hrají všechna utkání „venku“, přesto se budou podílet

na vyplacení rozhodčích (Hostinné zaplatí rozhodčí v Černém Dole

a Rudníku, Poříčí v Úpici a Bohuslavicích)

 

Delegování rozhodčích:

 • ještě dnes nevíme, kteří rozhodčí budou k dispozici (probíhá i krajský pohár a ne

všichni rozhodčí chtějí pískat), a proto je zatím jedna jistota – vždy bude hlavní rozhodčí,

o asistenty se budeme pokoušet dle počtů zájemců

 • otázka pro všechny zúčastněné kluby ČP2020 – kdo z vás chce na utkání pouze

hlavního rozhodčího? Kdo neodpoví, má se za to, že mohou být na jeho domácí utkání

delegováni i asistenti rozhodčího. Odpovězte do 23.5.2020

 

V případech nejasností  a požadavků mě ihned kontaktujte. Dostali jsme se do neočekávané, neznámé

situace a propozice se mohou vyvíjet.

 

Marek Pilný

předseda VV OFS Trutnov

 

R O Z P I S

ČERVNOVÉHO POHÁRU OFS TRUTNOV

(NEMISTROVSKÁ SOUTĚŽ)

ROČNÍK 2020

                                                               

Červnový pohár Okresního fotbalového svazu Trutnov 2020

        

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1 – Pořadatelé utkání

Pořadatelem utkání je oddíl uvedený v rozlosování ČP2020 na prvním místě.

Za dodržení veškerých hygienických a bezpečnostních opatření odpovídá pořadatelský klub.

Článek 2 – Podmínky pro zařazení do ČP2020

Na základě dobrovolné přihlášky.

Článek 3 – Pořadatelská služba

Povinnosti pořadatele utkání vymezuje SŘ čl. 39 – 42.

Na hráčskou lavici mají přístup pouze náhradníci v dresu uvedení v zápise o utkání a funkcionáři družstev uvedení rovněž v zápise o utkání.                    

Článek 4 – Podmínky účasti

1. Všichni hráči musejí být řádně registrováni a musejí být členy FAČR se zaplaceným členským příspěvkem.

2. Zápis o utkání se vyplňuje v informačním systému IS FOTBAL. Zápis musí být vyplněn nejpozději 60 minut před začátkem utkání, poté dojde k jeho uzavření a změny smí provádět pouze rozhodčí. Na vyžádání rozhodčího a pro provedení konfrontace musí družstvo předložit vytisknutou aktuální „listinou hráčů“ s fotografiemi.

3. Kluby jsou povinny mít při výpadku elektronického informačního systému IS FOTBAL k napsání zápisu před utkáním také papírovou verzi formuláře „Zápisu o utkání“. Taktéž i rozhodčí musí mít k dispozici formulář „Zápisu o utkání“.

4. Každý hráč je povinen zabezpečit si ve svém vlastním zájmu a na své náklady informaci o své zdravotní způsobilosti ke hraní fotbalu. U hráčů mladších 18 let má tuto povinnost jejich zákonný zástupce.

Hráč proto musí vlastnoručně podepsat prohlášení následujícího znění: „Prohlašuji na základě lékařského posouzení svého zdravotního stavu, že jsem způsobilý absolvovat fyzickou zátěž fotbalových tréninků a utkání bez nebezpečí poškození svého zdraví.“ Za hráče mladšího 18 let podepíše takové prohlášení jeho zákonný zástupce.

Prohlášení, musí být opatřeno datem a nesmí být starší než 1 rok. Kluby jsou povinny mít k dispozici prohlášení všech svých hráčů. Kontrolu prohlášení podle odst. 2 provádějí řídicí orgány soutěží, které v případě nedostatků (prohlášení s prošlou lhůtou, chybějící prohlášení hráčů) jsou oprávněny postihnout klub pořádkovou pokutou podle článku SŘ.

5. Za start hráče, který nesplňuje ustanovení SŘ, zodpovídá klub, za který hráč nastoupil.

6. V ČP2020 smí vždy za jeden klub v jednom utkání nastoupit 2 hráči z jiného klubu (s povolením mateřského klubu, povolení bude mít klub k dispozici. Rozhodčímu se povolení nepředkládá). Tito hráči budou nahlášeni před utkáním rozhodčímu a ten je uvede ještě před utkáním do zprávy rozhodčího (např.“za družstvo Rtyně nastupuje hráč Karel Samek, ID 8512022565“).

Hráč, který nastoupí za jiný, než mateřský klub, nesmí dál již nastoupit v jiném dalším družstvu ČP2020 (třetí klub).

 

Článek 5 – Doba hry

1. Utkání dospělých se hrají 2 x 45 minut.

Poločasová přestávka nesmí včetně odchodu a příchodu hráčů na hrací plochu přesáhnout 15 minut (v utkáních turnajů mládeže je 10 – 15 minut). Délku přestávky při utkání kontrolují rozhodčí a kapitáni družstev.

 

Článek 6 – Střídání hráčů

1. V utkáních ČP2020 je neomezený počet střídání, již vystřídaný hráč se smí znovu zapojit do hry. Střídání se provádí v přerušené hře.

 

Článek 7 – Systém soutěží

Hrací systém ČP2020:

 1. Jednokolově, nahodile

 

Článek 8 – Hodnocení výsledků v soutěžích

Udělování bodů v soutěžích dospělých a staršího dorostu:

3 body – vítězství družstva v „základní“ hrací době

2 body – vítězství družstva po kopech z pokutové značky, kdy utkání po „základní“ hrací době skončilo nerozhodně

1 bod – prohra družstva po kopech z pokutové značky, kdy utkání po „základní“ hrací době skončilo nerozhodně

0 bodů – prohra družstva v „základní“ hrací době

 

Základní ustanovení:

Skončí-li utkání „základní“ hrací době nerozhodně, následují kopy ze značky pokutového kopu pro určení vítěze utkání.

Každé družstvo provádí kopy z pokutové značky dle Pravidel fotbalu, příloha „A“ s těmito odlišnostmi:

 • každé družstvo provádí 3 kopy
 • každý kop do dosažení tří kopů provádí jiný hráč, který je oprávněn kopy provádět (v okamžiku ukončení hry musí být na hrací ploše)
 • provedou-li obě družstva po třech kopech a obě dosáhnou stejného počtu branek nebo nedosáhnou žádné branky, pokračuje se v provádění kopů po jednom kopu ve stejném sledu, dokud při stejném počtu kopů nedosáhne jedno z družstev o jednu branku více než druhé
 • každý kop do počtu tří kopů u obou družstev provádí jiný hráč. Nebude-li po třech sériích rozhodnuto, smí další kopy provádět hráči, kteří kop neprováděli nebo už prováděli či dokonce jeden a tentýž hráč až do rozhodnutí

 

Rozhodčí jsou povinni uvádět do zápisu o utkání výsledek utkání a výsledek kopů z pokutové značky (např. výsledek utkání: 2:2, PK 3:2, vítěz utkání: Bohuslavice).

 

Článek 9 – Hlášení výsledků v soutěžích

Výsledky se nehlásí.

 

Článek 10 - Rozhodčí

 1. Rozhodčí deleguje k utkání Komise rozhodčích OFS prostřednictvím obsazení rozhodčích na IS FOTBAL.
 2. Rozhodčí uvede ještě před utkáním do zprávy rozhodčího hráče startující za družstvo z jiného klubu (např.“za družstvo Rtyně nastupuje hráč Karel Samek, ID 8512022565“). Jedná se o maximálně dva hráče za jedno družstvo. Povolení mateřského klubu rozhodčí nekontroluje.
 3. Rozhodčí uveden do zprávy rozhodčího odměny a cestovné vyplacené pro R a AR (rozepsat jednotlivě).

 

Článek 11 – Odměny rozhodčích a delegátů svazu pro mistrovská utkání

 

 1. odměny za utkání

ČP2020 - R 500,-Kč, AR 250,-Kč

dopravné:

Při použití vlastního motorového vozidla se proplácí rozhodčím asociace jízdné ve výši  5,- Kč/km.

 

Článek 12 – Jiné povinnosti oddílů - klubů

1. Družstva musí nastoupit k utkání včas v dresech odlišné barvy (domácí se přizpůsobují hostům) tak, aby podle pokynů rozhodčího byla zajištěna dobrá rozlišitelnost hráčů obou družstev včetně brankářů.

 

2. Kapitán, vedoucí družstva i trenér odpovídají za to, že hráč, který je v utkání vyloučen, ihned opustí hrací plochu a odejde do kabin (nesmí zůstat na hráčské lavici).

 

3. Domácí oddíl – klub připraví ke hře min. tři míče, které schválí hlavní rozhodčí.

 

4. Vystoupí-li družstvo z rozlosované soutěže nebo bude ze soutěže vyloučeno, bude potrestáno pořádkovou pokutou ve výši:

ČP2020 dospělých             3.000,- Kč

 

5. Nenastoupí-li nebo nedostaví-li se hostující družstvo či nenastoupí-li domácí družstvo, bude potrestáno pořádkovou pokutou ve výši:                                         

ČP2020 dospělých             1.500,- Kč

 

Článek 13 - Působnost disciplinární komise

1. Věcná a místní působnost DK OFS je uvedena v Disciplinárním řádu (DŘ)

2. Při vyloučení hráče – provinilec je oprávněn se disciplinárního řízení zúčastnit. Může své vyjádření učinit i písemně nebo jej může zastupovat plnoletý zástupce oddílu. I bez účasti proviněného hráče či bez písemného vyjádření bude přestupek projednán. Byl-li hráč vyloučen nebo člen realizačního týmu (uvedený v zápise o utkání) vykázán z lavičky rozhodčím, je tímto automaticky hráči a provinivší se osobě zastavena činnost.

 

Marek Pilný, v.r.                                                                             

předseda VV OFS Trutnov